Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Reisovereenkomst en betaling
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger het aanbod van Ontdek Taiwan aanvaart. Na aanvaarding ontvangt de reiziger per email en schriftelijke een boekingsbevestiging die tevens als factuur geldt. De aanbetaling bedraagt 15% van de reissom met een minimum van 250 euro en dient direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in het bezit te zijn van Ontdek Taiwan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 56 dagen voor aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.

 
 

Reisduur en programma
1. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen. De dag van vertrek en aankomst worden, ongeacht het tijdstip van vertrek of aankomst, gezien als hele (reis)dagen. Eventuele vermelde tijdstippen kunnen afwijken van de werkelijke tijden.
2. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur (aantal reisdagen). Als de wijzigingen voor vertrek aan Ontdek Taiwan bekend zijn, zal deze de reiziger tijdig informeren. De reiziger heeft in dat geval, behoudens aanspraken op eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen, geen recht op restitutie van (een deel van ) de reissom door Ontdek Taiwan als de wijziging niet meer dan 36 uur afwijkt van het oorspronkelijke tijdstip.
3. Voorts is Ontdek Taiwan niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Ontdek Taiwan is verplicht om alle hulp en bijstand te verlenen die nodig en noodzakelijk is.
4. Ontdek Taiwan is verplicht de reiziger tijdig te informeren over een door Ontdek Taiwan doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt alleen voor reizigers waarvan Ontdek Taiwan het verblijfadres kent op het moment dat de wijziging gecommuniceerd moet worden.

 
 

Informatie, reisdocumenten
1. Ten laatste bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient Ontdek Taiwan algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger verstrekken. De reiziger moet zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende en gedetailleerde informatie inwinnen en eventuele acties ondernemen. Tevens moet hij voor vertrek tijdig opnieuw nagaan of de informatie niet is gewijzigd. Ontdek Taiwan verstrekt in al deze gevallen slechts algemene informatie. De reiziger dient zich aanvullend te laten informeren bij de betreffende instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit. Ontdek Taiwan kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het ontbreken van persoonsgebonden detailinformatie in de algemene informatie.
2. De reiziger dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten zoals een geldig paspoort, eventueel benodigde visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en (internationaal) rijbewijs. Indien overige documenten zijn vereist die hier niet worden genoemd, is de reiziger ook verplicht zorg te dragen voor bezit van een geldig document.
3. Ontdek Taiwan is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis of onderdelen daarvan, kan deelnemen vanwege tekortkomingen in zijn of haar reisdocumenten.

 
 

Wijziging door reiziger
De reiziger kan tot 6 weken voor vertrek verzoeken om de reisovereenkomst te wijzigen. Ontdek Taiwan zal het verzoek in overweging nemen en de reiziger zo spoedig mogelijk laten weten of zij aan het verzoek kan voldoen. Indien Ontdek Taiwan niet aan het verzoek kan voldoen, zal zij dit met redenen omkleden. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren volgens de voorwaarden ‘annulering door de reiziger’. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op deze afwijzing, wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. Indien het wel mogelijk is om aan het verzoek van de reiziger te voldoen, is de reiziger gehouden om de gewijzigde reissom te betalen onder aftrek van de reeds gedane betalingen.

 
 

Annulering door reiziger
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering is iedere reiziger de onderstaande bedragen verschuldigd alsmede de eventueel door Ontdek Taiwan gemaakte kosten voor verzekeringen, visa, vluchten en treinkaartjes.

a. Tot 56 dagen voor vertrek: de ingevolge van de geldende aanbetaling van 15% van de totale reissom met een minimum van 250 euro.
b. 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 25% van de reissom.
c. Van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.
d. Van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom.
e. Van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom.
f. Van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek en ook na vertrek: 100% van de reissom.

 
 

Wijziging of annulering door Ontdek Taiwan
Ontdek Taiwan mag de overeenkomst op een niet wezenlijk punt wijzigen. Locale omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de reis kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma onvermijdelijk zijn. Een voorbeeld van zo’n omstandigheid is de vervanging van het bedoelde vervoersmiddel of accommodatie door een gelijkwaardig alternatief, maar kunnen ook (aanhoudende) slechte weersomstandigheden zijn waardoor wijziging van het schema noodzakelijk wordt, etc. Ontdek Taiwan verplicht zich om het karakter van de reis zoveel mogelijk in stand te laten en alternatieven te bieden die hieraan voldoen. Ontdek Taiwan verplicht zich om nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Een reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en als de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
3. Ontdek Taiwan heeft het recht de reisovereenkomst op één of meerdere wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds genoten is. Deze wijzigingen moet Ontdek Taiwan direct, maar zeker binnen 72 uur (3 werkdagen), aan de reiziger meedelen. De reiziger heeft het recht om de wijziging af te wijzen. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij Ontdek Taiwan binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.
4. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van dusdanige aard zijn, dat in redelijkheid verdere gebondenheid van Ontdek Taiwan aan de reisovereenkomst niet kan worden gevergd.
5. Als de oorzaak van opzegging of wijziging toegerekend kan worden aan Ontdek Taiwan, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Ontdek Taiwan. In het artikel ‘aansprakelijkheid en overmacht’ worden hiervan nadere omschrijvingen gegeven. Als de reisorganisatie geld bespaart door de wijziging heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
6. Als de oorzaak van opzegging of wijziging toegerekend kan worden aan de reiziger, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
7. Als de oorzaak van opzegging of wijziging noch aan Ontdek Taiwan noch aan de reiziger kan worden toegeschreven, dragen partijen beiden hun eigen schade.

 
 

Aansprakelijkheid
1. Ontdek Taiwan is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die een reiziger in redelijkheid kan hebben op grond van de publicaties van Ontdek Taiwan, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemming van de reizen met zich meebrengen.
2. Als de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, dan is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen (zie artikel ‘klachten’).
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is Ontdek Taiwan verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
– De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst toe te rekenen is aan de reiziger – bijvoorbeeld schades die het gevolg zijn van de gezondheidscondities van de reiziger.
– De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken
– De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Ontdek Taiwan of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen
– De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht (zie lid 4).
4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
5. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor Ontdek Taiwan gelden ook ten behoeve van werknemers van Ontdek Taiwan of overige derden die door Ontdek Taiwan als dienstverlener (en haar personeel) worden ingeschakeld, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
6. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Ontdek Taiwan dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
7. Ontdek Taiwan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien en zover de reiziger zijn schade heeft/had kunnen of zou kunnen verhalen uit hoorde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- ongevallen, medische en/of annuleringsverzekering.
8. Indien Ontdek Taiwan ten opzichte van de reiziger aansprakelijk is voor derving van het reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
9. De aansprakelijkheid van Ontdek Taiwan voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. In dat geval is de aansprakelijkheid onbeperkt.

 
 

Verplichtingen reiziger
1. De reiziger is verplicht om gedurende de reis de aanwijzingen van de reisleiding stipt op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om de goede nakoming van de reis door Ontdek Taiwan te kunnen waarborgen. Wanneer de reiziger afwijkt van de reisroute komen alle gevolgen daarvan geheel voor zijn rekening en risico. In dat geval zal geen restitutie voor niet genoten onderdelen van de reisovereenkomst plaatsvinden.

2. Wanneer tijdens de reis blijkt dat een reiziger fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, wat een goede uitvoering van de reis naar oordeel van MongoliaTours in sterke mate bemoeilijkt, kan de reiziger van verdere deelneming worden uitgesloten.

3. Alle uit de toepassing van het bovenstaande lid 2 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

4. Mocht de reiziger tijdens de reis in moeilijkheden komen, dan is Ontdek Taiwan verplicht om de meest noodzakelijke hulp en assistentie te bieden. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

 
 

Klachten
1. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst moeten terstond op de plaats van bestemming of de plaats waar de klacht ontstond schriftelijk worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Ontdek Taiwan. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan door de reiziger uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland, althans binnen één maand na de krachtens de reisovereenkomst geplande datum van terugkeer wanneer de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk een klacht bij Ontdek Taiwan worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst door Ontdek Taiwan van de klacht, ontvangt de klager van Ontdek Taiwan een schriftelijk antwoord.

2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen Ontdek Taiwan en de reiziger. Het recht om een geschil voor de rechter te brengen, komt na 3 maanden te vervallen. Het tijdstip waarop deze vervaltermijn een aanvang neemt, is het moment waarop de reiziger krachtens de reisovereenkomst in Nederland is teruggekeerd of teruggekeerd had moeten zijn.